New block of Shkola Novokosino School for 400 students, Novokosinskaya street, tenement 13